Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag en aanspreekpunt integriteit

Vacature
club-api

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Grensoverschrijdend gedrag kent geen plaats in de voetbalwereld. Toch gebeurt het nog te vaak dat spelers, scheidsrechters of andere clubmedewerkers hier het slachtoffer van worden. De rol van de club-API is cruciaal bij de eerste opvang van slachtoffers of bij het tijdig tussenkomen in conflictsituaties. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon stelt de club in staat om tijdig en correct op te treden wanneer er signalen van problematisch gedrag opduiken en om de integriteit van iedere speler, coach, ouder of clubmedewerker te bewaren. KFC Alken wil zorg dragen voor een veilig voetbalklimaat, en de club draagt daar specifieke verantwoordelijkheden. Het is onze rol kinderen te beschermen in het voetbal op elk niveau.

We onderscheiden vijf categorieën van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Dit zijn de categorieën en definities die UEFA, KBVB en Voetbal Vlaanderen hanteert.

1.1       FYSIEK GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Fysiek grensoverschrijdend gedrag is vaak de meest makkelijk te herkennen vorm. Fysiek grensoverschrijdend gedrag kan gaan over, maar is niet beperkt tot alle vormen van slaan, schudden, branden, knijpen, bijten, stikken, gooien, in elkaar slaan of elke andere actie die fysieke schade of pijn veroorzaakt of een merkteken achterlaat.

Voorbeelden in voetbal: 

 • Slaan van een kind omdat ze provoceren, niet luisteren of de training verstoren.
 • Dwingen van een kind om met een blessure te spelen.
 • Aanmoedigen van kinderen om met opzet agressief te spelen zonder oog te hebben voor het risico op blessures bij zichzelf of anderen.

1.2       SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen is elke vorm van seksueel contact tussen een volwassene en iemand jonger dan 16 jaar oud, tussen een significant ouder kind en een jonger kind of als de ene persoon meer macht heeft dan de andere door zijn/haar functie en sociale status, onafhankelijk van leeftijd. Het is ook grensoverschrijdend om seksueel getinte foto’s te nemen van kinderen, kinderen te betrekken bij het bekijken van seksuele beelden of activiteiten, of om kinderen aan te moedigen om zich op ongepaste seksuele wijze te gedragen. Het maken van ongewenste opmerkingen, vooral seksueel getint, is ook een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en wordt vaak seksuele intimidatie genoemd. Ook als iemand jonger dan 16 jaar toestemt met een seksuele relatie, wordt dit nog steeds als seksueel grensoverschrijdend gedrag aanschouwd.

Voorbeelden in voetbal:

 • Het maken van foto’s van kinderen terwijl ze naakt douchen.
 • Een coach van 40 jaar oud die een seksuele relatie begint met een sporter van 14 jaar oud.
 • Commentaar geven op een voetbalspeelster dat ze lichamelijk ‘zeer goed ontwikkeld’ is.
 • Eisen van abnormaal fysiek contact zoals het aanraken van iemand intieme lichaamsdelen en zeggen dat dit in het belang is van het welzijn van de speler.

1.3       EMOTIONEEL, PSYCHOLOGISCH OF VERBAAL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Emotioneel grensoverschrijdend gedrag gebeurt wanneer een belangrijke volwassene in de omgeving van het kind hem/haar continu bekritiseert of op zo’n manier behandelt of afdankt tot hun zelfvertrouwen en gevoelens van zelf-waarde beschadigd zijn. Steeds grappen maken over iemand kan ook een vorm van grensoverschrijdend gedrag zijn. Dit wil niet zeggen dat een kind nooit kritiek mag krijgen of dat er geen grappen mogen gemaakt worden. Kritiek is belangrijk voor kinderen om te leren en zichzelf te verbeteren. Net zoals grappen en lachen kan helpen om een band te vormen tussen mensen en het teamgevoel kan aanwakkeren. Het verschil is echter dat emotioneel geweld te ver gaat en als kwetsend wordt ervaren. Kritiek is niet meer motiverend en grappen niet meer grappig. Emotioneel grensoverschrijdend gedrag kan pijn doen en schade veroorzaken, net zoals bij fysiek grensoverschrijdend gedrag. De intentie van de dader speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Voorbeelden in voetbal:

 • Steeds roepen naar een kind en hen constant ‘loser’ noemen omdat ze niet goed presteren tijdens een wedstrijd of een penalty missen.
 • Constant lachen met een kind en medespelers aanmoedigen om met hem of haar te lachen omdat het kind niet fit genoeg is.
 • Duidelijk en consistent favorieten hebben binnen het team zodat sommige kinderen zich uitgesloten voelen.

1.4       VERWAARLOZING

Verwaarlozing gebeurt wanneer een volwassene onvoldoende emotionele steun biedt en vrijwillig en consistent zeer weinig tot geen aandacht heeft voor een kind. Verwaarlozing gebeurt ook wanneer een kind onvoldoende eten, kledij, een huis, medische verzorging of supervisie krijgt.

Voorbeelden in voetbal:

 • Niet weten waar kinderen zijn tijdens voetbalzomerkampen.
 • Geen water voorzien of geen pauze voorzien voor kinderen om te drinken bij warm weer, tijdens een training.
 • Vervoer gebruiken dat niet veilig is om kinderen naar wedstrijden te brengen.

1.5       PESTEN

Hoewel grensoverschrijdend gedrag meestal wordt bekeken als iets dat een volwassene doet richting een kind, kunnen medesporters ook grensoverschrijdend gedrag plegen. Grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling wordt vaak ‘pesten’ genoemd. Het onderscheid met plagen is dat pestgedrag ongewenst is, herhaaldelijk en met opzet plaatsvindt en dat het veelal gebeurt vanuit een ongelijke machtsverhouding. Pesten kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan over fysieke daden zoals slaan; online activiteiten zoals grensoverschrijdende berichten, commentaren of foto’s die op sociale media worden gepost; schade aan of diefstal van bezittingen; beledigen. Pesten kan gebaseerd zijn op iemands gender, etniciteit, seksualiteit of beperking of hun sportvaardigheden.

Volwassenen proberen pestgedrag soms te minimaliseren en gaan ervan uit dat het minder ernstig is omdat het gebeurt tussen kinderen. Pesten kan echter schade veroorzaken. Daarom is het belangrijk om een cultuur te creëren waarin iedereen weet dat pesten niet wordt getolereerd en die toelaat om het meteen te doen stoppen wanneer het begint.

ACTIES BINNEN DE CLUB

Wanneer we spreken over acties binnen de club focussen we ons op acties om een veilig voetbalklimaat te creëren bij alle voetbalactiviteiten en voetbal gerelateerde evenementen voor kinderen georganiseerd door de club.

AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT (API)

De club heeft een aanspreekpunt integriteit (API). Hij is het aanspreekpunt en bouwt deze organisatie constant verder uit en houdt die up-to-date. De API zorgt voor een laagdrempelig en vertrouwelijk contact.

Contactgegevens API KFC Alken:

 • Contactpersoon: 
 • Tel: 
 • E-mail: 

ETHISCHE CODE KFC

KFC Alken volgt de ethische code “naast het veld” van de voetbalbond en communiceert de basisprincipes van deze ethische code. De code en de basisprincipes zijn beschikbaar op de website en worden uitgedragen door de club API.

 1. We leven de toepasselijke wetgeving en de Reglementen na;
 2. We behandelen iedereen rechtvaardig, eerlijk en met respect;
 3. We zijn statutair neutraal en omarmen de diversiteit binnen onze organisatie en de samenleving;
 4. We vermijden te alle tijde belangenconflicten;
 5. We beschermen en maken correct gebruik van de middelen van de Federatie;
 6. We gaan respectvol om met vertrouwelijke informatie en beschermen de
 7. persoonsgegevens in ons beheer;
 8. We drukken ons steeds loyaal uit tegenover de pers en op sociale media;
 9. Onze bedrijfsvoering gebeurt op transparante wijze;
 10. We hanteren een nultolerantie ten aanzien van elke vorm van omkoping;
 11. We nemen geen deel aan gokactiviteiten en tolereren geen enkele vorm van matchfixing.

GEDRAGSCODE OVER VEILIG VOETBALLEN

KFC Alken gebruikt de definities van UEFA voor fysiek, psychisch, seksueel grensoverschrijdend gedrag en verwaarlozing.
KFC Alken bewaakt de regels rond privacy en GDPR (privacyverklaring).

REACTIEPLAN

Elk reactieplan is verschillend van club tot club en heeft als doel gepast en snel te reageren op meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

Vaststelling grensoverschrijdend gedrag:

 • Wanneer het gedrag van een bepaald lid, ouder of vrijwilliger te ver gaat wordt dit gemeld aan de trainer, TVJO, voorzitter of API. De melding komt finaal altijd bij de API terecht, die zal bepalen welke actie genomen wordt.
 • De API (en indien nodig andere partijen) spreken de betrokken persoon aan op dit gedrag en zal de betrokken partijen (al dan niet afzonderlijk) uitnodigen voor een gesprek.
 • Na deze aanspreking of dit gesprek zal de persoon in kwestie de kans krijgen om zich te verontschuldigen voor zijn of haar getoonde gedrag en wordt er verwacht dat dit gedrag zich niet meer zal herhalen. Hier wordt streng op toegezien.
 • Wanneer het ontoelaatbare gedrag zich na aanspreking of gesprek opnieuw voordoet, volgt er een laatste verwittiging en kans voor deze persoon. Uitsluiting uit de club is de laatste stap die genomen wordt als het echt nodig blijkt, maar zal niet nagelaten worden als het echt nodig blijkt te zijn. Sancties gebeuren in overleg met API en betrokken partijen en worden besproken op het niveau van het DB.
 • Leden en ouders kunnen steeds ook aangesproken worden op de elementen vermeld in het intern reglement en de gedragscodes / charters.


Behandeling van klachten grensoverschrijdend gedrag:

 • Behandeling van klachten: we zullen elke vraag of klacht van spelers of ouders de nodige aandacht geven indien blijkt dat de vraag of klacht of elementen ervan gegrond zijn.
 • Vragen en klachten worden gemeld aan de API of komen via de trainer, coördinator, TVJO of eender welke andere clubmedewerker bij de API terecht. Deze meldingen moeten via verschillende kanalen kunnen komen: mondeling, mail, telefonisch.
 • De club API beoordeelt samen met vereiste stakeholders of deze klacht al dan niet gegrond is.
 • Bij een niet gegronde vraag of klacht zullen de betrokkenen hierover ingelicht worden en wordt het item als een afgesloten zaak beschouwd.
 • Bij een gegronde vraag of klacht zullen de betrokkenen hierover per mail ingelicht worden en worden alle belanghebbenden uitgenodigd voor een gesprek afhankelijk van de soort vraag/klacht.
 • Tijdens dit gesprek wordt er respectvol geluisterd naar alle betrokken partijen. De API modereert dit gesprek.
 • De bedoeling is dat er op het einde van dit gesprek een perspectief is richting alle betrokkenen om verder te gaan in een positieve, constructieve sfeer en gedachte.